Regulamin świadczenia usługi entis

Preambuła

Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030) określa warunki i zasady świadczenia usług przez ultrano.pl Sp. z o.o., w zakresie wsparcia organizacyjnego i sprzedażowego produktów oferowanych przez Klientów.

1. Definicje

1. Usługodawca – oznacza ultrano.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, Pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Rzeszów XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000339277, numer NIP 9462590673, numer REGON 060535450, o kapitale zakładowym 15.000,00 zł w pełni wniesionym.

2. Usługi - narzędzia i inne świadczenia wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem Klienta, udostępnione w Serwisie przez Usługodawcę na warunkach niniejszego Regulaminu.

3. Serwis - portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem http://www.entis.io.

4. Klient - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zlecająca Usługodawcy świadczenie Usług.

5. Konto Klienta (dalej także jako "Konto") - wyodrębniona część Serwisu zawierająca zbiór informacji dotyczących Klienta, umożliwiająca korzystanie przez Klienta z Usług.

6. Użytkownik – Klient, współpracownik Klienta, pracownik Klienta, któremu Klient udzielił dostępu do Konta, nadając mu odpowiednie uprawnienia.

7. Siła wyższa - zdarzenia spowodowane przyczynami, których nie można było przewidzieć i na które Usługodawca nie miał wpływu, pomimo dołożenia najwyższej staranności w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, zamieszki.

8. Okres Próbny – trzydzieści (30) dni kalendarzowych licząc od dnia dokonania Rejestracji, w których ważne jest Konto Klienta i w których Klient może korzystać z Usług bez konieczności wnoszenia Opłat.

9. Plan Abonamentowy - (dalej także jako "Plan") - zakres Usług świadczony przez Usługodawcę (w zależności od wybranego przez Klienta rodzaju Planu, zgodnie z Tabelą Opłat)

10. Opłata Abonamentowa - wynagrodzenie wnoszone za Plan Abonamentowy z góry (chyba, że Tabela Opłat stanowi inaczej). Uregulowanie opłaty skutkuje przedłużeniem ważności Konta.

11. Okres Abonamentowy – czas trwania umowy, 30 dniowy lub roczny.

12. Rejestracja - wypełnienie przez Klienta elektronicznego formularza znajdującego się w Serwisie poprzez podanie wskazanych w formularzu danych oraz przesłanie ich Usługodawcy za pomocą dostępnej w formularzu opcji. Dokonanie Rejestracji skutkuje utworzeniem Konta Klienta oraz rozpoczęciem Okresu Próbnego.

13. Umowa - kontrakt w przedmiocie świadczenia Usług zawierany pomiędzy Usługodawcą, a Klientem na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie.

14. Regulamin - niniejszy dokument wraz z Tabelą Opłat.

15. Tabela Opłat - integralna część Regulaminu zawierająca informacje o wysokości Opłat.

16. Strona – Usługodawca lub Klient.

17. Zablokowanie Konta (dalej także jako "Blokada Konta") - uniemożliwienie Klientowi korzystanie z Konta z przyczyn wskazanych w Regulaminie.

18. Pomoc Techniczna - wsparcie Klienta w zakresie obsługi Konta Klienta.

2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego http://www.entis.io usługi ENTIS, w tym warunki techniczne świadczenia przedmiotowej Usługi.

2. Serwis internetowy pod adresem http://www.entis.io prowadzony jest przez ultrano.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, adres:
Pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Rzeszów XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000339277, numer NIP 9462590673, numer REGON 060535450, o kapitale zakładowym 15.000,00 zł w pełni wniesionym.

3. Zawarcie Umowy następuje poprzez dokonanie Rejestracji i złożenie zamówienia. Dokonując rejestracji Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia rejestrację i korzystanie z Serwisu.

3. Usługa

1. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta, drogą elektroniczną, zestaw usług wskazanych poniżej, zwanymi łącznie w niniejszym Regulaminie Usługą bądź Usługą ENTIS.

2. Usługa ENTIS jest świadczona w 3 Planach Abonamentowych: Plus, Premium, Enterprise.

3. Usługa polega w szczególności na udostępnieniu Klientowi:

4. Zakres wskazanych wyżej poszczególnych usług zależy od wybranego przez Klienta Planu Abonamentowego (wariantu Usługi ENTIS). Klient jest świadom, iż w wybranym przez niego wariancie niektóre funkcjonalności mogą być niedostępne bądź ograniczone.

5. Klient może dowolnie zmieniać i wybierać warianty Usługi, jednakże przejście z wariantu wyżej płatnego na niżej płatny nie rodzi obowiązku ze strony Usługodawcy do zwrotu całości lub części opłaty.

4. Wymagania techniczne

1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu oraz Usług niezbędny jest:

2. Jednocześnie Usługodawca informuje, iż dla poprawnego działania Usługi konieczne jest minimum:

3. Konieczne jest także włączenie w przeglądarce obsługę plików „cookies” oraz włączona obsługa JavaScript.

5. Prawa i obowiązki klienta

1. Klient jest dysponentem danych jakie wprowadził w zakresie Konta.

2. Klient ma prawo do bezpłatnej Pomocy Technicznej drogą poczty elektronicznej, poprzez formularz kontaktowy w Serwisie lub za pośrednictwem adresu e-mail support@entis.io.

3. Klient ma prawo udzielania dostępu do Konta wybranym Użytkownikom. Ilość użytkowników uzależniona jest od wybranego Planu Abonamentowego.

4. Klient zobowiązany jest do:

5. Klient oświadcza, że dane zamieszczone w zakresie Konta są zgodne z prawem i stanem faktycznym.

6. Klient nie może dostarczać w zakresie Serwisu oraz Konta Klienta treści o charakterze bezprawnym.

7. Klient zgadza się:

8. Klient oświadcza, że Usługę wykorzystuje bezpośrednio do celów związanych z działalnością zawodową lub gospodarczą.

6. Prawa i obowiązki usługodawcy

1. Usługodawca świadczy Usługi w zakresie wybranym przez Klienta, przy zachowaniu należytej staranności.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Klienta w przypadku:

3. Klient jest informowany o Blokadzie Konta, bezpośrednio po jej dokonaniu, za pomocą komunikatu wyświetlanego w zakresie Konta Klienta oraz poprzez wiadomość przesłaną na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych i aktualizacyjnych w zakresie Serwisu. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby wskazane prace były realizowane w najkrótszym możliwym czasie.

5. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia nieodpłatnej pomocy technicznej w zakresie funkcjonalności usługi ENTIS. Zgłoszenia należy składać za pomocą adresu e-mail: support@entis.io. Usługodawca zobowiązuje się do odpowiedzi w terminie 24 h od zgłoszenia.

7. Zamawianie usług i płatności

1. Po dokonaniu Rejestracji następuje aktywacja Konta Klienta na Okres Próbny. Przeprowadzenie Rejestracji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu przez Klienta.

2. W Okresie Próbnym oraz po jego zakończeniu Klient może złożyć zamówienie na świadczenie Usług. Celem złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia, dostępny w zakresie Konta wskazując:

3. Po Okresie Próbnym, Konto Klienta zostanie zablokowane do czasu złożenia zamówienia na świadczenie Usług.

4. Klient ma do wyboru dwa Okresy Abonamentowe: miesięczny i roczny. W przypadku wybrania rocznego Okresu Usługodawca udziela obniżkę Opłaty Abonamentowej w wysokości 99 % przez okres pierwszych dwóch miesięcy Okresu Abonamentowego. Jeżeli Klient zrezygnuje ze oferowanych przez Usługodawcę usług przed upłynięciem zamówionego rocznego Okresu Abonamentowego, zobowiązany jest zwrócić wysokość udzielonej obniżki proporcjonalnie do pozostałego do końca trwania Okresu Abonamentowego.

5. W przypadku, gdy Klient nie opłaci złożonego zamówienia lub nie ureguluje miesięcznej opłaty abonamentowej, Konto Klienta zostanie zablokowane do czasu opłacenia zamówienia lub uregulowania Opłaty.

6. Opłat dokonać można przy pomocy serwisu http://paylane.pl/api/.

7. Wysokość opłaty za poszczególne warianty Usługi określona jest w Cenniku pod adresem www.entis.io/cennik.html, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Są to każdorazowo ceny netto za miesięczny okres korzystania z Usługi.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Cenniku w każdym czasie.

9. Zmiana Opłat nie wpływa na ceny Usług już opłaconych.

10. Wykonane za zamówione Usługi płatności nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa lub wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie.

11. Faktura VAT za korzystanie z Usługi wystawiana jest w ciągu 7 dni od dni otrzymania płatności. Przed otrzymaniem płatności Usługodawca może wystawić fakturę VAT pro forma.

8. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest ultrano.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, Pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Rzeszów XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000339277, numer NIP 9462590673, numer REGON 060535450, o kapitale zakładowym 15.000,00 zł w pełni wniesionym.

2. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko, firma przedsiębiorcy, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, dane księgowe.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania Umowy oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może się okazać niezbędne do świadczenia Usług.

6. W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest podać następujące dane:

7. Po upłynięciu okresu próbnego, Klient zobowiązany jest podać następujące dane:

8. Informacja o możliwych sposobach płatności za zamówienie (karta kredytowa, karta debetowa, przelew, itp.). Informacja o tym, że płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.

9. Prawa na dobrach niematerialnych

1. Wszelkie materiały umieszczone, udostępniane w ramach Serwisu, jak i sposób ich przedstawienia (układ) korzystają z ochrony przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666) lub w Ustawie prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) i przysługują Usługodawcy, chyba że co innego wyraźnie wynika z ich treści lub z okoliczności.

2. Klient jest uprawniony do korzystania z Usług przez czas trwania Umowy, wyłącznie w zakresie funkcjonalności udostępnionych mu przez Usługodawcę, zgodnie ze złożonym przez Klienta zamówieniem. Klient nie uzyskuje jakichkolwiek praw, w tym praw własności intelektualnej ponad te wyraźnie określone treścią Umowy. W tym w szczególności Klient nie jest uprawniony do uzyskania jakichkolwiek plików źródłowych.

10. Odpowiedzialność

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wyłącznie z jego winy umyślnej. Odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do wysokości trzykrotności miesięcznej Opłaty Abonamentowej.

2. Odpowiedzialność Usługodawcy za przerwy lub utrudnienia w korzystaniu z Usługi jest wyłączona, jeżeli wystąpi:

3. Klient zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem, Regulaminem lub zwyczajem działania lub zaniechania Klienta, zarówno zakresie strat jak i utraconych korzyści. W tym Klient obowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Usługodawcę związanych z dochodzeniem przez niego odszkodowania.

4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podmioty, którym udzielił dostępu do Konta.

11. Reklamacje

1. Klient ma prawo w każdym czasie złożyć reklamację dotyczącą korzystania z Serwisu.

2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@entis.io lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakresie Konta.

3. Reklamacja powinna zawierać: nazwę Klienta, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz opis przedmiotu reklamacji (umożliwiający jej rozpatrzenie).

4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Klient:

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Klient dostarczył Usługodawcy brakujące informacje.

6. Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

12. Rozwiązanie okresu abonamentowego

1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usługi, nie powoduje to jednak obowiązku ewentualnego zwrotu przez Usługodawcę zapłaconej opłaty w żadnej części. W pozostałym zakresie Strony winny zwrócić sobie to co świadczyły. W szczególności Usługodawca jest zobowiązany umożliwić Klientowi przeniesienie wszelkich utworzonych i przechowywanych Treści oraz baz danych.

2. Usługa przestaje być świadczona na koniec miesiąca rozliczeniowego następnego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Klient zobowiązany jest dokonać Opłaty Abonamentowej za ten okres.

3. Wypowiedzenie może być dokonane w następujący sposób:

4. Usługodawca posiada prawo, aby wypowiedzieć Klientowi Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili, bez określania przyczyny oraz bez żadnych terminów wypowiedzenia. W takim przypadku prawo do Usługi wygasa natychmiastowo, a Usługodawca zwraca Klientowi część opłaty.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym Regulaminu, zablokowania Usługi częściowo lub całości oraz do odmowy świadczenia Usług Klientowi w przyszłości, w przypadku, gdy Klient rażąco narusza któreś z postanowień Regulaminu.

13. Postanowienia końcowe

1. Regulamin świadczenia usługi ENTIS podlega prawu polskiemu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zakresie Serwisu lub Usług, które nie stanowią modyfikacji istotnych postanowień Regulaminu, w tym:

3. Klient zostanie poinformowany o zmianach o których mowa w ust. 2 w zakresie Konta. Zmiany, wchodzą w życie z chwilą ich wprowadzenia.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Usługodawca poinformuje Klienta drogą poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail oraz w zakresie Konta co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Korzystanie z Serwisu oraz Konta Klienta po dacie wejścia w życie zmian Regulaminu jest jednoznaczne z ich akceptacją i nie wymaga składania przez Klienta żadnego odrębnego oświadczenia.

5. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej Umowy zostaną uznane w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Umowy.

6. Wszelkie informacje dotyczące Umowy uzyskane przez Klienta, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Usługodawcy w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503).

7. Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z Regulaminu lub z nim związane, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Najczęciej zadawane pytania

Ile to kosztuje?

Proste rozliczenie, bez haczyków, umów, limitów - płacisz 49zł od pracownika. Sprawdź nasz cennik. Jeżeli masz ponad 30 stanowisk, skontaktuj się z nami, zaproponujemy lepszą cenę.

Jakie są limity?

Darmowe konto pozwala korzystać ze wszystkich funkcji entisa. Pojemność konta darmowego to 2GB na pliki, bez ograniczeń na kontakty, szanse sprzedaży czy aktywności. Użytkownicy Premium nie mają żadnych limitów.

Jak uzyskać pomoc?

Zajrzyj na forum, gdzie znajdziesz potężną bazę wiedzy na temat entisa - artykuły, filmiki, tutoriale i ciekawe dyskusje. Jeżeli potrzebujesz dodatkowej pomocy wyślij zgłoszenie.

Kim jesteście?

Jesteśmy grupą inżynierów, sprzedawców i designerów i od wielu lat tworzymy niesamowiete aplikacje webowe, jeżeli chcesz dowiedzieć się o nas czego więcej zajrzyj do działu "nasza historia".

Poznaj nas bliżej
We make the world a better place ;)
ekipa